MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK 2006

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti KerajaanNegeri ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti KerajaanNegeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yangdi-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri PadukaBaginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkandi Parlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkanuntuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2006

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2006

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan Rancangan

Malaysia Kesembilan (RMKe-9)

 

BAHAGIAN IV - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN

Pendahuluan

Kementerian Kewangan

Lain-lain Kementerian/Jabatan/Pejabat Negeri 

Program Penampilan Audit 

Program Anak Angkat 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN NEGERI,

PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN MAJLIS

AGAMA ISLAM

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PENGURUSAN KEWANGAN BADAN BERKANUN

NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Lembaga Pelabuhan Miri 

Majlis Daerah Sri Aman, Majlis Daerah Serian Dan Majlis Daerah Saratok

 

BAHAGIAN VII - PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI KERAJAAN/

AGENSI NEGERI

Latar Belakang

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Kaedah Pengauditan 

Penemuan Audit 

Tadbir Urus Korporat

Perancangan Strategik

Pengurusan Sumber Manusia 

Pengurusan Operasi

Pengurusan Risiko

Analisis Kewangan 

Pemantauan 

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VIII - KEDUDUKAN MASA KINI LAPORAN KETUA AUDIT 

NEGARA TAHUN 2005

 

BAHAGIAN IX - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DI DEWAN UNDANGAN NEGERI


BAHAGIAN X - KEDUDUKAN KEMAJUAN MESYUARAT JAWATANKUASA

KIRA-KIRA WANG AWAM

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2006 

III Penyata Akaun Memorandum

IV Penyata Hasil Dan Perbelanjaan

V Nota Kepada Akaun 

VI Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan 

Agensi Negeri Pada 30 Jun 2007

VII Kedudukan Penyata Kewangan Yang Disahkan Sehingga 30 Jun 2006 

VIII Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 

Setakat 30 Jun 2007

IX Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2005

X Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2005

bacaan penuh

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN

 

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2006

Pendahuluan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sarawak

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2006

 

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Analisis Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan Rancangan

Malaysia Kesembilan (RMKe-9)

 

BAHAGIAN IV - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN

Pendahuluan

Kementerian Kewangan

Lain-lain Kementerian/Jabatan/Pejabat Negeri 

Program Penampilan Audit 

Program Anak Angkat 

 

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN NEGERI,

PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN MAJLIS

AGAMA ISLAM

Pendahuluan 

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Persijilan Penyata Kewangan 

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VI - PENGURUSAN KEWANGAN BADAN BERKANUN

NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Lembaga Pelabuhan Miri 

Majlis Daerah Sri Aman, Majlis Daerah Serian Dan Majlis Daerah Saratok

 

BAHAGIAN VII - PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI KERAJAAN/

AGENSI NEGERI

Latar Belakang

Objektif Pengauditan 

Skop Dan Kaedah Pengauditan 

Penemuan Audit 

Tadbir Urus Korporat

Perancangan Strategik

Pengurusan Sumber Manusia 

Pengurusan Operasi

Pengurusan Risiko

Analisis Kewangan 

Pemantauan 

Rumusan Dan Syor Audit

 

BAHAGIAN VIII - KEDUDUKAN MASA KINI LAPORAN KETUA AUDIT 

NEGARA TAHUN 2005

 

BAHAGIAN IX - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

DI DEWAN UNDANGAN NEGERI


BAHAGIAN X - KEDUDUKAN KEMAJUAN MESYUARAT JAWATANKUASA

KIRA-KIRA WANG AWAM

 

PENUTUP 

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara

II Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2006 

III Penyata Akaun Memorandum

IV Penyata Hasil Dan Perbelanjaan

V Nota Kepada Akaun 

VI Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan 

Agensi Negeri Pada 30 Jun 2007

VII Kedudukan Penyata Kewangan Yang Disahkan Sehingga 30 Jun 2006 

VIII Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 

Setakat 30 Jun 2007

IX Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2005

X Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi

Tahun Berakhir 31 Disember 2005

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2006 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
3.22 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
45

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 95
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022