MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK 2005

Ringkasan Dokumen

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan ...

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiPerkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendakiKetua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan mengemukakanLaporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akanmenitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Tuan Yang TerutamaYang di-Pertua Negeri Sarawak mengarahkan untuk dibentangkan di Dewan UndanganNegeri Sarawak.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I - PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2005

Pendahuluan 

Pengesahan Penyata Kewangan

Analisis Terhadap Penyata Kewangan

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK-8 

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN NEGERI

Pendahuluan

Kementerian Kewangan

Jabatan Tanah Dan Survei Bahagian Bintulu

Pejabat Perhutanan Wilayah Sibu 

Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Program Penampilan Audit 

Program Anak Angkat 

 

BAHAGIAN III - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS UGAMA ISLAM

DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 84

Persijilan Penyata Kewangan

ii

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

Pengurusan Kewangan Agensi

Perbadanan Stadium Negeri Sarawak Dan Lembaga Pelabuhan Rajang 

Majlis Daerah Bau Dan Majlis Daerah Betong 

 

BAHAGIAN IV – PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam 

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 2005 

II Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2005

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 30 Jun 2006

IV Kedudukan Penyata Kewangan Yang Disahkan Sehingga 30 Jun 2006 

V Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 142

Pada 30 Jun 2006

VI Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi 

Tahun Berakhir 31 Disember 2004

VII Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi 

Tahun Berakhir 31 Disember 2004

bacaan penuh

KANDUNGAN

 

KATA PENDAHULUAN

 

INTI SARI LAPORAN 

 

BAHAGIAN I - PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SARAWAK BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2005

Pendahuluan 

Pengesahan Penyata Kewangan

Analisis Terhadap Penyata Kewangan

Kemajuan Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK-8 

Rumusan Dan Syor Audit 

 

BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/

JABATAN NEGERI

Pendahuluan

Kementerian Kewangan

Jabatan Tanah Dan Survei Bahagian Bintulu

Pejabat Perhutanan Wilayah Sibu 

Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri

Program Penampilan Audit 

Program Anak Angkat 

 

BAHAGIAN III - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS UGAMA ISLAM

DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 84

Persijilan Penyata Kewangan

ii

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit 

Pengurusan Kewangan Agensi

Perbadanan Stadium Negeri Sarawak Dan Lembaga Pelabuhan Rajang 

Majlis Daerah Bau Dan Majlis Daerah Betong 

 

BAHAGIAN IV – PERKARA AM

Pendahuluan 

Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam 

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 

Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

Yang Masih Belum Selesai

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan

Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri

 

PENUTUP

 

LAMPIRAN

I Sijil Ketua Audit Negara 2005 

II Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2005

III Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan

Agensi Negeri Pada 30 Jun 2006

IV Kedudukan Penyata Kewangan Yang Disahkan Sehingga 30 Jun 2006 

V Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri 142

Pada 30 Jun 2006

VI Prestasi Kewangan Badan Berkanun Negeri Bagi 

Tahun Berakhir 31 Disember 2004

VII Prestasi Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi 

Tahun Berakhir 31 Disember 2004

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

2005 /
Laporan
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
2.09 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
83

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 21 Mac 2023
  • Laporan ini dilihat: 86
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022