MICROSITE LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

Senarai Laporan

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

BAHAGIAN III

Ringkasan Eksekutif

bacaan penuh

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Agensi dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Bagi laporan berkaitan dengan sesuatu negeri, ia hendaklah dikemukakan kepada Sultan/Raja/Yang Dipertua Negeri masing-masing untuk dibentang di hadapan Dewan Undangan Negeri. Bagi Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Negeri Johor, selepas dibentangkan di Dewan Rakyat, ia akan dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang akan memperkenan laporan itu untuk dibentangkan di hadapan Dewan Negeri Johor.

tutup


Isi Kandungan

KANDUNGAN

PENDAHULUAN 3
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK 7
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN 9


BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

Ringkasan Eksekutif 15
Pendahuluan 17
Objektif dan Metodologi Pengauditan 18
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2021 19


BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif 23
Latar Belakang 25
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 25
Penyata Prestasi Kewangan 26
Kumpulan Wang Disatukan 27
Wang Awam 28
Akaun Hasil Disatukan 30
Akaun Pinjaman Disatukan 41
Akaun Amanah Disatukan 41
Penyata Akaun Memorandum 56
Nota Kepada Penyata Kewangan 61
Rumusan Audit 65
Syor Audit 65


BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif 69
Pendahuluan 71
Pengauditan Penyata Kewangan 71
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 72
Pemakaian Piawaian Perakaunan 73
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 74
Pembentangan Penyata Kewangan 81

Rumusan Audit 82
Syor Audit 83


BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Serta Aktiviti
Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan 87
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri 87


PENUTUP 91


LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri Johor 95
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Johor dan
Bendahari Negeri Johor 99
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan 100
Lampiran IV - Penyata Prestasi Kewangan 101
Lampiran V - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 102
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum 103
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan 104


AKRONIM 127

bacaan penuh

KANDUNGAN

PENDAHULUAN 3
RINGKASAN KESELURUHAN LKAN SECARA INFOGRAFIK 7
PENERANGAN INFOGRAFIK RINGKASAN KESELURUHAN 9


BAHAGIAN I
PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

Ringkasan Eksekutif 15
Pendahuluan 17
Objektif dan Metodologi Pengauditan 18
Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun
Berakhir 31 Disember 2021 19


BAHAGIAN II
ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Ringkasan Eksekutif 23
Latar Belakang 25
Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri 25
Penyata Prestasi Kewangan 26
Kumpulan Wang Disatukan 27
Wang Awam 28
Akaun Hasil Disatukan 30
Akaun Pinjaman Disatukan 41
Akaun Amanah Disatukan 41
Penyata Akaun Memorandum 56
Nota Kepada Penyata Kewangan 61
Rumusan Audit 65
Syor Audit 65


BAHAGIAN III
PENYERAHAN, PENGESAHAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA AGENSI NEGERI
Ringkasan Eksekutif 69
Pendahuluan 71
Pengauditan Penyata Kewangan 71
Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan 72
Pemakaian Piawaian Perakaunan 73
Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan 74
Pembentangan Penyata Kewangan 81

Rumusan Audit 82
Syor Audit 83


BAHAGIAN IV
PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA RAYA NEGERI
Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Serta Aktiviti
Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan 87
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Raya Negeri 87


PENUTUP 91


LAMPIRAN
Lampiran I - Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata
Kewangan Kerajaan Negeri Johor 95
Lampiran II - Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri Johor dan
Bendahari Negeri Johor 99
Lampiran III - Penyata Kedudukan Kewangan 100
Lampiran IV - Penyata Prestasi Kewangan 101
Lampiran V - Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 102
Lampiran VI - Penyata Akaun Memorandum 103
Lampiran VII - Nota Kepada Penyata Kewangan 104


AKRONIM 127

tutup


Tag berkaitan:

LIPUTAN MEDIA

  • Tiada Liputan Media berkaitan.

MAKLUMAT

6 Oktober 2022
2021 /
Bahagian/Tajuk
Negeri

MUAT TURUN

Saiz Dokumen
1.15 MB

Format Dokumen
pdf

Jumlah Muat Turun
259

Muat Turun

  • Diterbitkan pada: 01 Oktober 2023
  • Laporan ini dilihat: 186
  • Cetak
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Audit Negara 2022